Salg og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder i lighed med NLM 94 anvendelse for alle tilbud, salg og leverancer mellem Tool Denmark A/S (sælger/leverandør) og selskabets kunder (køber), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem NLM 94 og Tool Denmarks almindelige salgs- og leveringsbetingelser, er nærværende almindelige betingelser gældende, idet sælgers ordrebekræftelse indeholder nærmere aftalte vilkår og nærværende salgs- og leveringsbetingelser

1.2. Alle aftaler sælger og køber imellem herunder oprindelig aftale, ordrebekræftelse, evt. aftaler om ændringer af tidligere aftaler er uanset NLM 94 pkt. 33-36 alene gældende v. sælgers skriftlige accept.

1.3. Vilkår i købs og salgsbetingelser, eller andre almindelige betingelser, fremsendt af køber, finder alene anvendelse såfremt sælger udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt aftale herom.

1.4. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

Priser

2.1. Alle priser er dagspriser ekskl. moms. Priser er ab fabrik og ekskl. emballage og eventuel montør- assistance, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tegninger og beskrivelser

3.1. Alle oplysninger, i kataloger, prospekter, annoncer, billedmateriale og lign. er alene beskrivende og derfor ikke bindende.

3.2. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalens specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

3.3. Alle tegninger og tekniske dokumenter som før eller efter aftalens indgåelse overlades den anden part, tilhører den part, som har udleveret materialet. Modtagne tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information må alene anvendes til opfyldelse af leverancen. Anden anvendelse herunder kopiering og overgivelse til tredjemand er retsstridig.

3.4. Sælger forsyner senest ved levering køber med et eksemplar af tekniske oplysninger og tegninger således at køber kan udføre montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse (herunder løbende reparationer) af leverancen. Sælger er herudover ikke forpligtet til at udlevere materiale.

3.5. Såfremt sælger udvikler og leverer specialværktøj, herunder udvikler specialmetoder eller materialer, til brug for køber, beholder sælger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder m.v., til produktet, fremstillingsmetode m.v.

Købers oplysningspligt

4.1. Forinden sælger afgiver endeligt tilbud, er køber forpligtet til skriftligt at give alle oplysninger om maskinens tekniske specifikationer herunder opspændingssystem, samt om mål, tolerance og materialekvalitet på de produkter, som køber skal fremstille ved hjælp af leverancen.

4.2. Købers oplysninger vedlægges ordrebekræftelsen som bilag.

Levering

5.1 Levering anses for sket ab fabrik. Risiko overgår til køber ved levering. Ved leverancer, der monteres af sælger, er det solgte leveret, når leveringsprøve er foretaget jf. pkt. 7.1. Såfremt montering, afprøvning og justering ikke kan foretages på grund af købers forhold, anses levering for sket, når der er forløbet 8 dage efter, at sælger skriftligt har meddelt køber, at leverancen er klar til montage.

5.2 Køber bærer risikoen for leverancen under dennes forsendelse, uanset om der er aftalt levering ab fabrik eller ikke.

Leveringstid

6.1 Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/ ordrebekræftelsens udstedelse. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor der er opnået enighed om leveringens udførelse og sammensætning.

6.2 Er der aftalt ”levering i uge nr. …” betragtes levering om fredagen i den pågældende uge som sidste rettidige leveringsdag. Medmindre andet er skriftligt aftalt, betragtes en udskydelse af sidste rettidige leveringsdag med 8 dage på grund af sælgers forhold, i enhver henseende som rettidig levering således, at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

6.3 Overskridelse af leveringstiden med hele eller en del af leverancen, som ikke skyldes grov forsømmelse fra sælgers side, berettiger ikke køber til at hæve kontrakten, ligesom køber ikke fritages for at overholde betalingsforpligtelserne.

6.4 Udsættelse med levering der skyldes de i §11 omtalte forhold betragtes ikke som forsinkelse og berettiger derfor ikke køber til erstatning eller ret til at hæve. Dog kan begge parter ansvarsfrit annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræder før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6.5 Såfremt sælger kan forudse, at han ikke kan overholde den sidste aftalte leveringsdag med tillæg af 8 dage, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom, og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted.

6.6. Uanset det i NLM 94 pkt. 43 – 49 anførte, kan køber ved evt. forsinkelse ikke kræve en samlet erstatning overstigende den i NLM 94 pkt. 47 fastsatte konventionalbod. Køber kan således i tilfælde af forsinkelse højest kræve erstatning svarende til 0,5% af faktura summen pr. uge, og kan maksimalt kræve erstatning svarende til 5,0% af den samlede købesum.

Leveringsprøve

7.1 Leveringsprøve udføres af sælger i dennes virksomhed og indenfor normal arbejdstid.

7.2 Køber skal stille materialer jf. §4 til brug for gennemførelse af leveringsprøve til rådighed.

7.3 Leveringsprøve foretages af sælger uden købers tilstedeværelse. Hvis køber ikke er repræsenteret ved leveringsprøve skal sælger overgive prøveprotokollat til køber, som ikke kan anfægte rigtigheden heraf, såfremt køber trods indkaldelse er udeblevet.

7.4 Såfremt leverancen ved leveringsprøve viser sig ikke at være kontraktmæssig, skal sælger hurtigst muligt sørge for at leverancen bringes i overensstemmelse med aftalen. Køber kan derefter forlange ny leveringsprøve udført. Er mangelen ubetydelig, kan ny leveringsprøve dog ikke forlanges.

7.5 Det leverede skal – ved levering af standardværktøj – ved leveringsprøve, overholde aftalte tolerancer, såfremt dette ikke er tilfældet bringer sælger leveringsprøve i kontraktmæssig stand. Ved levering af specialværktøj efter købers anvisning, er sælger ikke bundet af opfyldelse af tolerancekrav, uden særskilt aftale herom, og mod en særskilt aftalt pris herfor.

Betaling

8.1 Fastsatte betalinger forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Forudbetalinger forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.

8.2 Betaler køber ikke rettidigt er sælger berettiget til at kræve rente af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling sker, i henhold til rentelovens bestemmelser. 8.3 Ved fremsendelse af rykkerskrivelser i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb er Tool Denmark A/S berettiget til at opkræve et rykkergebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. (for tiden udgør gebyret kr. 100,0 inkl. moms). Kunden kan højst blive pålagt 3 rykkergebyrer vedrørende samme ydelse. Ved manglende betaling af forfaldne beløb er Tool Denmark A/S tillige berettiget til at kræve betaling for Tool Denmark A/S’s rimelige og relevante inddrivelsesomkostninger i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mv. Såfremt kunden fortsat ikke betaler eller indgår aftale eller forlig herom, overdrages sagen til retslig inkasso ved advokat. Omkostninger til retslig inkasso pålægges tillige kunden. Beløbet vil forsøges inddrevet i henhold til Dansk Lovgivning. Desuden berettiger Tool Denmark A/S sig ret til valg af værneting.

8.4 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav.

8.5 Sælger kan uden varsel annullere en indgået leveringsaftale i tilfælde, hvor Tool Denmark´s tilgodehavende i henhold til ordrebekræftelsen ikke kan kreditforsikres på normale vilkår.

Ejendomsforbehold

9.1 Det er mellem parterne aftalt, at ejendomsretten til det solgte forbliver sælgerens indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køberen indtil da er er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne.

9.2 Køberen er, indtil ejendomsretten overgår til ham, pligtig kun at benytte de solgte effekter på forsvarlig vis, og er pligtig at vedligeholde disse samt til, for egen regning at holde effekterne såvel brand-, vand-, som tyveriforsikret til disses fulde værdi, samt endvidere at være forsikret mod enhver anden skade i øvrigt. Køber er pligtig til, på sælgers forlangende, at underskrive panthaverdeklaration. Køber må ikke, forinden ejendomsretten er overgået til ham, overlade brugen af de solgte effekter til andre udenfor sit forretningssted, ligesom de ikke må flyttes udenfor retskredsen uden sælgers skriftlige samtykke. Sælger er berettiget til, når som helst, at tage effekterne i øjesyn. Køber er overfor sælger ansvarlig for enhver beskadigelse af de købte effekter.

9.3 Betales de i aftalen omhandlede ydelser ikke rettidigt eller misligholder køberen i øvrigt nogen af kontraktens bestemmelser, er sælgeren berettiget til, via fogedretten, at tilbagetage de solgte effekter eller forlange sin restfordring indfriet, opgjort i henhold til Kreditaftale-loven. Består misligholdelsen i tilsidesættelse af betalingspligten, er sælgeren berettiget til at tilbagetage de solgte effekter eller forlange sin restfordring indfriet, når køberen er udeblevet med afdrag og/eller renter i 30 dage efter forfaldsdagen, og dette beløb udgør mindst 1/10 af det samlede beløb, der skal betales, eller hvis der i beløbet indgår flere afdrag, mindst 1/20 af det samlede beløb, der skalbetales, eller udgør hele restfordringen. Jfr. Kreditaftalelovens § 49, jfr. Kreditaftale-lovens § 29.

9.4 Ønsker køber at betale sin gæld, uanset om den er helt eller delvist forfalden, opgøres kreditomkostningerne efter Kreditaftaleloven. Jfr. Kreditaftalelovens § 49, jfr. Kreditaftalelovens §§ 26 og 27.

9.5 Indbetalte beløb anvendes først til afskrivning på fordringer, der hidrører fra reparation af det solgte eller andre foranstaltninger vedrørende dette, i hvilken situation den aftalte betalingsordning forlænges tilsvarende. Jfr. Kreditaftalelovens § 49, jfr. Kreditaftalelovens § 28, stk. 3

9.6 Er flere effekter solgt ved samme aftale, hæfter disse indbyrdes solidarisk for købers restfordring.

9.7 Køber erklærer på tro og love, at de købte effekter ikke skal indlægges i en helt eller delvist opført bygning, der tilhører ham, til brug for bygningen.

9.8 Køber erklærer på tro og love, at han ikke driver handel med samme effekter af samme art, som de købte eller er ansat indenfor samme branche.

9.9 Køber erklærer på tro og love, at det købte er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse.

9.10 Køber, der erklærer at være myndig og ikke i betalingsstandsning eller under konkurs, forpligter sig til nøje at overholde kontraktens bestemmelser, med hvis indhold han er bekendt, og hvoraf han har modtaget en genpart.

Reklamation & mangler

10.1 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal dette meddeles skriftligt senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel, med angivelse af hvori mangelen består.

10.2 I indtil 1 år efter levering forpligter sælger sig til at udbedre mangler, som følge af konstateret materiale-, konstruktions- eller udførelsesfejl. Sælger kan efter eget valg vederlagsfrit ombytte og/eller reparere mangelfulde dele.

10.3 Såfremt køber ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående kan misligholdelse ikke senere gøres gældende.

10.4 Sælgers ansvar bortfalder, hvis han ikke får lejlighed til at besigtige manglen, før der foretages indgreb i leverancen. Det er endvidere en forudsætning for sælgers ansvar, at køber ikke har foretaget konstruktionsændring af det leverede, repareret dette med uoriginale reservedele eller tilsidesat sælgers vejledning om installation, betjening og service. Mangler opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindelig slid omfattes ikke sælgers ansvar.

10.5 Reparation skal foretages hos sælger, medmindre sælger finder det hensigtsmæssigt, at reparation foretages hos køber.

10.6 Kræver demontering og montering af leverancen speciel fagkundskab er sælger forpligtet til at foretage eller lade foretage sådan demontering og montering, dog afholder køber alle udgifter til arbejdsløn m.v. i forbindelse hermed. Er en speciel fagkundskab unødvendig, er sælgers forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han leverer en tilbørligt repareret eller ny del til køber. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end det leverede, er arbejdet og omkostningerne forbundet herved sælger uvedkommende.

10.7 Forsendelse til og fra sælger med henblik på ombygning eller afhjælpning af mangler sker for købers regning og risiko. Køber forestår forsendelse efter sælgers anvisninger.

10.8 Medmindre andet er aftalt, skal køber bære de meromkostninger, som sælger påføres ved reparation, demontering, montering og forsendelse som følge af, at det leverede befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

10.9 Mangelfulde dele, som udskiftes stilles til sælgers disposition og bliver dennes ejendom.

10.10 Købers erstatningskrav for mangler kan ikke overstige købesummen.

Ansvarsfrihed (Force Majeure)

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld; materiale- eller personalemangel, forsinkelse fra underleverandører, strejke, lockout eller andre afbrydelser i driften eller årsager i øvrigt således som anført i NLM94 pkt. 68.

11.2 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder, som nævnt i foregående pkt. 11.1

Ansvarsbegrænsning i øvrigt

12.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avance tab, tids tab eller andet indirekte tab i anledning af aftalens ikke-opfyldelses, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.2 Såfremt leverancen udføres på grundlag af købers tegninger, er sælger ikke ansvarlig for mangler ved leverancen, som skyldes fejl i dette materiale, ligesom sælger ikke er ansvarlig for forsinkelse, som skyldes at købers tegninger og beskrivelse ikke har været fyldestgørende til udførelse af leverancen. I den udstrækning det leverede er tilvirket efter købers anvisning og/eller tegningsmateriale, er denne forpligtet at friholde sælger for alle krav, der måtte blive gjort gældende overfor denne på grund af krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, patentrettigheder mv.

Produktansvar

13.1 Sælger er alene ansvarlig for personskade i det omfang det følger af de ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

13.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, produkter der fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter hvori disse indgår.

13.3 I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i nærværende bestemmelse. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I tilfælde af at krav rejses mod sælger af tredjemand, er køber således forpligtet til at friholde sælger for sådanne krav, herunder evt. omkostninger sælger påføres ved kravets fremsættelse.

13.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatnings-ansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.5 Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskravet, der måtte være rejst mod nogen af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det leverede.

13.6 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Brugte værktøjer

14.1 Såfremt det i forbindelse med en aftale om salg af værktøjer aftales, at sælger som led i betaling for den solgte leverance skal tage brugte værktøjer i bytte, er aftalen fra sælgers side betinget af, at køber oplyser om eventuelle mangler, funktionsdygtighed samt eksisterende beskyttelsesforanstaltninger ved det brugte værktøj. Køber indestår for, at det brugte værktøj er frit og ubehæftet, og ikke indgår i en maskine, som er behæftet. Det forudsættes, at det i bytte tagne værktøj er i samme stand ved overdragelsen som på aftaletidspunktet.

14.2 Skal sælger foretage demontering, er køber både i og uden for normal arbejdstid, pligtig at give sælgers folk adgang til at demontere værktøjet på den pågældende maskine på den måde, sælger anser for mest hensigtsmæssigt.

14.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt, sælges brugt værktøj som beset og køber bekendt, uden ansvar for sælger for eventuelle mangler, bortset fra svig og vanhjemmel. Eventuelle ekstraomkostninger for montering er sælger uvedkommende.

Transport, rettigheder og pligter

15.1 Sælger er berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Tvistigheder og værneting

16.1 I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvister afgøres efter dansk ret af retten i Odense eller Østre Landsret/Sø og Handelsretten, afhængigt af genstandens art og værdi.

16.2 Sælger kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i NLM 94 pkt. 71- 72 kræve tvisten afgjort ved dansk voldgiftsret i henhold til de til enhver tid gældende lov regler herom.

aliquet neque. Donec placerat dapibus sollicitudin. Morbi arcu nisi, mattis ut ullamcorper in, dapibus ac nunc. Cras bibendum mauris et sapien feugiat, scelerisque accumsan nibh gravida. Quisque aliquet justo elementum lectus. Suspendisse aliquam nisi vitae diam molestie pellentesque. Proin consequat nibh ipsum, in dignissim tortor finibus vitae.

Comments are closed. • Vi er specialister indenfor udvikling og produktion af specialværktøjer indenfor stansning og bukning

 • ADRESSE

  Addresse

  M.P Allerupsvej 1. 5220 Odense SØ.

  Cvr Nr.
  26089344

  Telefon

  + 45 65 93 44 44

  Email

  info@tooldenmark.dk

 • Tilmeld Nyhedsbrev

  Navn

  Efternavn

  Virksomhed

  Email

Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl og ændringer i tekniske specifikationer.